Introduktion

Appens användares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • information om din dator, Ipad eller motsvarande inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.
 • information om dina besök på och din användning av denna app.
 • information som du anger när du registrerart dig för appen.
 • information som du anger när du använder appens tjänster.
 • information som genereras när du använder appen, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 • information som du anger i appen, inklusive ditt användarnamn, dina bilder och innehållet i dina kommentarer.
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera appen och verksamhet.
 • att anpassa appen åt dig.
 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga via appen.
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående appen.
 • att hålla appen säker och förebygga bedrägerier;
 • att bekräfta ditt samtycke av appens användarvillkor samt
 • annan användning.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 • till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 • till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Bevarande av personlig information

 • Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 • Utan att det påverkar artikel 2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
  • personuppgiftstyp kommer att raderas {ANGE DATUM/TID}; och
  • {ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.
 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informations säkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på era säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
betalning av en avgift {ANGE AVGIFT OM RELEVANT}; och
tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet ({ÄNDRA TEXTEN SÅ ATT DEN REFLEKTAR DIN POLICY för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress}).
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.